Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@fidestazorg.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Klachtencommissie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft als doelstelling goede zorg en openheid over het leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. Daarnaast kent de wet regelgeving met betrekking tot een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.  

De belangrijkste verplichtingen (met ingang van 1 januari 2017) voor iedere zorgaanbieder voortvloeiende uit deze wet zijn:

  • Gediplomeerde medewerkers in dienst.
  • Beschikking hebben over een klachtenfunctionaris
  • Aangesloten zijn bij een geschilleninstantie
 

Idesta voldoet aan al deze verplichtingen. 

Procedure klacht
In eerste instantie wordt altijd geprobeerd te bemiddelen bij klachten of onvrede over de zorg conform de klachtenregeling.

Indien bij een cliënt vragen of gevoelens van onvrede bestaan over de zorg- en dienstverlening, en bespreking met het Hoofd Zorg & Welzijn en/of de Raad van Bestuur is niet tot tevredenheid verlopen, kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir ingehuurd door Idesta. De klachtenfunctionaris bespreekt de vragen of problemen met de cliënt en adviseert hoe hiermee om te gaan.

Als dat niet lukt en de cliënt:blijft ontevreden, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de formelere procedure bij een klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit deskundigen die niet bij Idesta Zorggroep werkzaam zijn. De klachtencommissie beoordeelt de klacht en adviseert de Raad van Bestuur over mogelijke maatregelen naar aanleiding van de klacht. 

Idesta Zorggroep heeft een contract afgesloten met Quasir, onafhankelijke klachtenbemiddeling in de zorg.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris: Linda de Boon
Telefoon: 06-48445538
Email: bemiddeling@quasir.nl

Quasir

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.